Esélyegyenlőség -> A Főváros települési esélyegyenlőségi programja

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Budapest új Helyi Esélyegyenlőségi Programját

Közel egy éves előkészítő munka után, 2016. december 7-én, a Fővárosi Közgyűlés 1825/2016.(12.07.) számú döntésével, elfogadta a főváros 2017 től 2022 ig terjedő időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Program elfogadását számos civil, szakmai, szakpolitikai egyeztetés előzte meg. A Programot ide kattintva pdf formátumban letöltheti.

A Fővárosi Helyi esélyegyenlőségi program Vezetői összefoglalója

 

Az esélyegyenlőség területén 2011 óta megváltozott az önkormányzatok számára előírt feladatok tervezésének és végrehajtásának környezete, e tény azonban nem jelenti azt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak ne lennének jogszabályokból, korábban felvállalt szerződéses kötelezettségeiből vagy jövőbeli forráselérésre vonatkozó érdekeiből fakadó feladatai ezen a területen. A végrehajtás alatt lévő és a tervezett pályázati kötelezettségek miatt, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság ezzel kapcsolatos állásfoglalására reagálva a Fővárosi Közgyűlés határozott a Főváros 2017–22 közötti időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítéséről.
A határozat nyomán elkészült jelen program részben az esélyegyenlőséggel foglalkozói uniós irányelvekre, és a nyomukban született hazai joganyagokra, részben a főváros Budapest 2030 – Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciójára, valamint a Budapest 2020 – Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó fejezeteire alapoz. A program elkészítésében a 2010–től 2015–ig végrehajtott, előző helyi esélyegyenlőségi program szakmai alapjaira és eredményeire is támaszkodtunk.
A Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: FHEP) készítésével a Főváros célkitűzése, hogy Budapest rendelkezzen a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a hosszú távú beavatkozási irányok meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportokra fókuszáló esélyegyenlőségi programmal, amely reflektál:

 • a fővárosi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok helyzetére, szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeikre,
 • az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire,
 • a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a fővárosi döntéshozatalban,
 • a hatályos ITS Antiszegregációs tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, illetve
 • azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós pályázatok hatályos Esélyegyenlőségi Útmutatói tartalmaznak.

A program elkészítése során a Budapest Esély néhány szakértője foglalkozott a szakmai anyagok összegyűjtésével, szerkesztésével, és társadalmi egyeztetésre való előkészítésével. A fejezetek végső formája széles körű társadalmi egyeztetés eredménye, amely két ütemben zajlott. A helyzetfelmérés és problémafeltáró fejezetek egyeztetésére 2016 tavaszán, míg a stratégiai részek egyeztetésére ugyanez év őszén került sor. Az egy–egy hónapig tartó online egyeztetés mellett összesen 7 egyeztető napot tartottunk, egyet a kerületek, öt alkalmat a fővárosi társadalmi szerveztek számára, míg külön alkalommal a Migrációs Kerekasztal résztvevőit hívtuk össze. Az egyeztetésre minden kerület esélyegyenlőségi referense, több mint 300 civil szervezet volt hivatalos, az egyeztetés során összegyűjtött véleményeket a Budapest Esély szakértői építették be az anyagba.

Az így elkészült FHEP három fő fejezetet tartalmaz. A Bevezető c. fejezet rámutat az esélyegyenlőségi program szükségességére és hasznára, számba veszi az anyag készítése során használt szakmai és jogszabályi alapokat, ezen belül részletesen kitér a hosszú távú városfejlesztési koncepcióból és a kapcsolódó középtávú stratégiából következő célokra és alapelvekre. E mellett a fejezet beszámol az előző időszak előrehaladásáról, legfontosabb eredményeiről, és jelen FHEP készítésének folyamatáról is. A Helyzetfelmérés és problémafókusz c. fejezet két nagyobb egységből áll. Az aktuális FHEP helyzetfelmérése az előző időszak hat veszélyeztetett célcsoportját a mélyszegénységben élők, a migránsok és a szexuális és nemi kisebbségek csoportjaival kiegészítve elemzi, e mellett kitér a budapesti lakosság némely általános demográfiai és társadalomstatisztikai mutatójának elemzésére is, így a népesedési, képzettségi, foglalkoztatási és egészségügyi mutatókra. A fejezet második fele a helyzetfeltárás alapján ragadja meg az ágazati és célcsoport szinten jelentkező legégetőbb problémákat. A Stratégia c. fejezet a célcsoportokat érintő, országosan általános és a fővárosi problémagócokra egyaránt hangsúlyt helyez, ugyanakkor a beavatkozási irányok meghatározásakor a Fővárosi Önkormányzati hatáskörbe tartozó fő problémákra fókuszál. A fejezetben megfogalmazott középtávú beavatkozási irányok egy része egy-egy ágazathoz (szociális, sport, kulturális, egészségügyi, városüzemeltetés, –fejlesztés), más részük több ágazathoz kötődik, e mellett az anyag horizontális beavatkozásokat, illetve a kerületek számára javaslatokat is kínál. A középtávú beavatkozási irányokból következő egyéves cselekvési program első, 2017-re vonatkozó tervét a melléklet tartalmazza.

 


A Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program második körös társadalmi egyeztetése

Az esélyegyenlőségi tárgyú beavatkozási irányok és 2017–es cselekvési terv ismertetésével, vitájával és kiegészítésével folytatódik a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program társadalmi egyeztetése. Az egyeztetés során, szeptember 19. és október 15. között a Budapest Esély munkatársai elsősorban e–mailben várják a társadalmi szervezetek, intézmények és gazdasági szereplők kiegészítéseit az anyaghoz.
Az esélyegyenlőségi program véleményezési munkaanyaga innen letölthető (pdf formátumban), az esélyegyenlőségi program 2017. évi Akciótervének véleményezési munkaanyaga pedig innen tölthető le (pdf formátumban), a véleményeket a komka@pestesely.hu címre, "FTEP, vélemény" tárgy megjelöléssel, Szalai-Komka Norbert módszertani szakértő részére küldhetik meg, október 15-ig.
Az egyeztetés során személyes találkozási, visszajelzési lehetőséget is biztosítunk, a Fővárosi Civil Irodában (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.) 2016. október 21–én, délelőtt 10 órára várjuk a személyes konzultációs lehetőséget igénybe venni kívánó szakembereket.


 

A Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program első társadalmi egyeztetése

A korábban, a Budapest Esély honlapján megjelentek szerint halad Budapest új esélyegyenlőségi programjának készítése. Az első társadalmi egyeztetés keretében, a XI. Kerület Újbuda Önkormányzat együttműködésével kerületi egyeztető fórumot tartottunk (április 19., Újbuda), amelyen a kerületi esélyegyenlőségi referensek egészítették ki a készülő anyag problémafeltáró részét.
A civil-intézményi egyeztetésre május 27-június 20. között kerül sor, a Fővárosi Civil Irodával együttműködésben. Az egyeztetésen röviden bemutatjuk az elkészült helyzetfelmérés és problémafeltárás részt, illetve várjuk a civil szervezetek, intézmények, budapesti vállalkozások, munkáltatók és magánszemélyek meglátásait, kiegészítését a problémafeltáró fejezetekhez!

A Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program helyzetfelmérési és probléma-feltárási részeinek véleményezési munkaanyaga (letölthető pdf formátumban)

A munkaanyag véleményezésére kétféle módon van lehetőség:

1. Online véleményezés:
A fenti linkről letölthető anyaghoz szövegszerű javaslatokat e-mailben tehetnek 2016. június 20-ig, Szalay–Komka Norbert módszertani szakértőnek címezve, a komka@pestesely.hu címre.
Kérjük, tárgyként ezt írják: “FTEP, véleményezés”

2. Személyes egyeztetőnapok:
időpontjai:
május 27., péntek, 10–12 óra
június 3., péntek, 10–12 óra
június 10., péntek, 10–12 óra
június 17., péntek, 10–12 óra

Az egyeztetőnapok helyszíne: a Fővárosi Civil Iroda Galériája, Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.

A pontosabb tervezhetőség érdekében kérjük, részvételi szándékát az adott egyeztető napot megelőző szerdán délig e–mailben jelezze!

Regisztráció és bővebb információ:
Szalay–Komka Norbert módszertani szakértő, komka@pestesely.hu
Kérjük, a tárgya ezt írják: “FTEP, regisztráció”

A társadalmi egyeztetés során az egyeztető napokon, illetve e–mailben beküldött javaslatokra a nyár végéig reagálunk, azokat lehetőség szerint beépítjük az anyagba. Az egyeztetések folytatását őszre tervezzük. Az őszi, második társadalmi egyeztetésen a mostani körben összegyűjtött problémákra adható stratégiai válaszok körét elemezzük majd.


 

Készül a 2017–22 közötti időszakra szóló Fővárosi települési esélyegyenlőségi program

A Fővárosi Közgyűlés 1772/2015.(12.02.) sz. határozatában “Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki Budapest Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2017-2022 közti időszakra.”

A határozat előzményéhez tartozik a Budapest, több mint esély című, 2010-15 között működő esélyegyenlőségi program, amely cégünk koordinációjában készült el (további részletes anyagokat honlapunk Esélyegyenlőség menüpontjában és a Letöltés menüpontban talál).

A program elfogadását követően a Főváros számos fejlesztési célú uniós pályázaton indult, amelyek horizontális szempontjai között a települési esélyegyenlőség biztosítása feltételként szerepelt. E mellett a Fővárosi Közgyűlés 767/2013.(04.24.) határozatával elfogadta a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciót, amely a települési esélyegyenlőségre vonatkozóan szintén fontos inputokat tartalmaz.

Ezen előzmények után döntött úgy a Közgyűlés, hogy, noha az Ebtv. 2011 óta bekövetkezett módosításai erre már nem kötelezik, egyéb felvállalt kötelezettségei miatt fenn kívánja tartani a települési esélyegyenlőségi programot. Így szükségessé vált új helyzetfelmérés készítése, és a program megújítása. A fentiek alapján létrehozandó települési esélyegyenlőségi program nem fedi le a kerületek által végzendő feladatokat, de szükségszerűen a létező és létrejövő kerületi esélyegyenlőségi programokkal összhangban készül. E mellett figyelembe veszi a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepcióban a települési esélyegyenlőségre vonatkozóan írtakat.

A Fővárosi települési esélyegyenlőségi program (FTEP) cégünk koordinációjában készül, a munka 2016. január-november között folyik, várhatóan a következő ütemezésben:

 1. 1.Előkészítő szakasz (január-április): előző ciklus eredményei, helyzetelemzés és problémafókusz elkészítése.
 2. 2.Első társadalmi egyeztetés* (április-június): a helyzetelemzés és problémafókusz megvitatása a stakeholderekkel, az anyag kiegészítése.
 3. 3.Egyeztetések közötti szakasz (június-július): az első társadalmi egyeztetés során begyűjtött inputok beépítése, a beavatkozási irányokat tartalmazó stratégiai fejezet, illetve első év cselekvési tervének elkészítése.
 4. 4.Második, társadalmi-szakpolitikai egyeztetés* (július-október): a stratégiai fejezet megvitatása a stakeholderekkel és a döntéshozók képviselőivel.
 5. 5.Előkészítés közgyűlési előterjesztésre (október-november): az anyag véglegesítése, előterjesztés és mellékletek elkészítése.
 6. 6.Várható előterjesztés: decemberi közgyűlésen.

*A társadalmi egyeztetés során stakeholderként tekintünk a megvalósításban potenciálisan részt vevő társadalmi szervezetekre, intézményekre, vállalkozásokra és magánszemélyekre, illetve a kerületek képviselőire. A kerületeket és intézményeket megkeressük, a társadalmi szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek honlapunkon keresztül jelezhetik bekapcsolódási igényüket. Az egyeztetésben online (levelezés útján), illetve személyesen, a tematikus egyeztető fórumokon keresztül lehet részt venni. A második társadalmi egyeztetést a döntéshozókkal folytatott szakpolitikai egyeztetés egészíti ki, amelyben a fővárosi ügyosztályok és közgyűlési bizottságok képviselői vesznek részt.

 


 

Budapest 2030 – hosszú távú városfejlesztési koncepció Budapest új, 2030-ig szóló, hosszú távú városfejlesztési koncepciójához hasonlóan részletes, komplex helyzetelemzés harminc éve nem készült a fővárosban. A több mint kétszáz oldalas anyag konkrét, gyűjtött és feldolgozott adathalmazon alapul, a fejlesztés irányait és céljait határozza meg.
A Koncepciót, melynek esélyegyenlőségi részfejezete is van, a Fővárosi Közgyűlés elfogadta.

A Koncepció Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott dokumentációja az alábbi linkről letölthető:
Városfejlesztési koncepció Budapest 2030A 2011. június 24-én megrendezett első fővárosi Esélyháló konferencia eredményeképp létrejött az Esélyháló-levlista, amelyen mára közel száz szakember, önkormányzati dolgozó és civil osztja meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tapasztalatait.

Ha szívesen csatlakozna hozzánk, látogassa meg a http://maprofa.hu/eselyhalo/ oldalt és iratkozzon fel a levelezőlistára!

A Fővárosi települési esélyegyenlőségi program, mint elveiben és módszertanában követendő jó gyakorlat 2011-ben bekerült az Európai Bizottság által kiválasztott legjobb európai gyakorlatok közé, és megjelent az Compendium on Practice on Non-discrimination/ Equality Mainstreaming (Összefoglaló európai antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi gyakorlatokról) című kötetben. A kötet angol nyelven Rólunk és About us menüpontjainkban letölthető.Elkészült a fővárosi civil szervezetek esélymegerősítő jó gyakorlatainak gyűjteménye
(Esélyegyenlőségi almanach)

"A "Budapest-több, mint esély!" fővárosi esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan, elkészült a több, mint 80 fővárosi civil szervezet, több száz esélymegerősítő szolgáltatását, kezdeményzését tartalmazó gyűjtemény.

A gyűjtemény hivatalos bemutatása, a nyomtatott kiadványok tiszteletpéldányainak átadása várhatóan 2011. június 24-én, szakmai rendezvény keretében valósul meg. A rendezvénnyel kapcsolatos részleteket a későbbiekben a www.pestesely.hu honlapon közzétesszük. A kiadvány elektronikus formában innen letölthető (14,4 Mb). (A letölthető kiadványban, annak mérete miatt, a nyomtatott kiavdányhoz képest, a grafikai elemek, logók csökkentett felbontásban, gyengébb minőségben találhatók meg)."


Jó gyakorlatok pályázat eredményei

2010. Szeptember 20-án zárult a Budapest Esély Nonprofit Kft. esélyegyenlőséggel kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtésére kiírt pályázata. A szakértői értékelés alapján, a beérkezett pályázatok közül az alábbi szervezetek pályázatai kerültek a nyertesek közé (ABC sorrendben):

Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány

Blszszk Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium

Budapesti Művelődési Központ

Criminon Magyarország Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Csoport-téka Egyesület

Ebony Afrikai, Művészeti, Kulturális és Emberi Jogi Egyesület

Ec Pec Alapítvány

Háttér Társaság a Melegekért

Humana Egyesület

Informatika a látássérültekért Alapítvány

Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat, Alapítvány

KARMEL Alapítvány

Káva Kulturális Műhely

Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány

Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület

Labrisz Leszbikus Egyesület

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

Magyar Williams Szindróma Társaság

Para-fitt SE

PERFEKT Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

Ponton Csoport Alapítvány

Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

Salva Vita Alapítvány

Szubjektív Értékek Alaptvány

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Van Esély Alapítvány

A nyertes pályázatokat benyújtó civil szervezetek jó gyakorlatait aBudapest Esély Nkft. gyűjteményes szakmai kiadvány keretében jelenteti meg várhatóan még a 2011. év első negyedévében. A nyertes pályázatokat benyújtó önkormányzati intézményi hátterű szervezetek jó gyakorlatait a Budapest Esély Nkft. egy további gyűjteményes szakmai kiadvány keretében jelenteti meg várhatóan a 2011. év folyamán.


A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programját

Több éves, modellértékű  módszertani munka és szakmai egyeztetési folyamat eredményeképpen a Fővárosi Közgyűlés egyhangúan elfogadta Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programját. A Program kidolgozásában,
tökéletesítésében a Budapest Esély Nkft. szakemberei, szakértőgárdája mellett részt vettek a Fővárosi Önkormányzat szakpolitikusai, ágazati vezetői, szakértői, a védett tulajdonságú csoportok számára szolgáltatásokat
biztosító fővárosi non-profit szervezetek képviselői is. A munkában részt vevő szakembereket kiemelt köszönet illeti azért, hogy Budapest immár rendelkezik az esélyegyenlőség terén is, több évre szóló feladatmeghatározással, stratégiai jövőképpel. Az elfogadott Települési Esélyegyenlőségi Programhoz, a főváros esélyegyenlőséget megerősítő aktivitásaihoz kapcsolódóan a Rádió C műsorán szeptember 9-én 15 órától beszélgetéssorozat indul a programalkotásban oroszlánrészt vállaló fővárosi szakemberek, illetve az esélyegyenlőségi terület kiemelkedő szakértőinek részvételével. A beszélgetéssorozattal kapcsolatos információkért, kérjük kísérjék figyelemmel a Rádió C és a Budapest Esély Nkft. honlapját !
A "Budapest - több, mint esély! - Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja" című könyv, valamint a "A védett tulajdonságú társadalmi csoportok esélyegyenlőségét megerősítő fővárosi szolgáltatások, jó gyakorlatok gyűjteménye"  című dokumentum letölthető az alábbi linkekről:"


Budapest-több, mint esély -Települési Esélyegyenlőségi Program - Stratégia és célok
Budapest-több, mint esély -Települési Esélyegyenlőségi Program - Intézkedési terv

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények