Régebbi kiemelt témáink

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Munkaügyi Központ (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11 ) /képviseletében: Vass István igazgató/ és annak területileg illetékes ......
Kirendeltsége (... Budapest, ................ ) képviseletében: ................. kirendeltségvezető /továbbiakban együtt: FMK kirendeltsége/,

másrészről ................. Önkormányzat (... Budapest, ...............) képviseletében ............. polgármester /továbbiakban: Önkormányzat/ között az alábbi feltételekkel:

I A Megállapodás célja:

  • a két szervezeti struktúra intézményesített együttműködésének fejlesztése a térségi foglalkoztatási feszültségek összehangoltabb és hatékonyabb enyhítése érdekében,

  • növekvő színvonalú mentális és munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása az önkormányzat szociális gondoskodási körébe kerülő, munkaképes korú, nem foglalkoztatott személyek számára, a szervezetek konkrét szakmai együttműködésének szabályozásával.
II Stratégiai partnerség területei

A felek az intézményesített együttműködésük fejlesztése érdekében vállalják a következőket.
II.1 Az információk kölcsönös cseréje érdekében

II.1.a A FMK (kirendeltsége) vállalja:

1. Az aktív korú, nem foglalkoztatott kerületi lakosok esetében, ezen megállapodás IV. fejezetében meghatározottak szerinti adatszolgáltatást.

2. A Kirendeltség az FMK Statisztikai és Elemzési Osztálya segítségével negyed-évente tájékoztatja az önkormányzatot

- a kerület munkaerőpiaci helyzetéről,

- a hozzá bejelentett jelentősebb térségi létszámleépítésekről,

- a térséget érintő pályázati, támogatási lehetőségekről, központi akciókról,

- kérésre egyéb, rendelkezésére álló, térséget és egész fővárost érintő, általa kezelt munkaerőpiaci adatokról, programokról.

II.1.b Az Önkormányzat vállalja

1. Az aktív korú, nem foglalkoztatott kerületi lakosok esetében, ezen megállapodás IV. fejezetében meghatározottak szerinti adatszolgáltatást.

2. A saját munkáltatói körében felmerülő létszámleépítések, és munkaerőigény bejelentését.

3. Felhívja a fenntartói, tulajdonosi körébe tartozó munkáltatók figyelmét a létszámleépítések és munkaerőigény bejelentési kötelezettségére.

4. Tájékoztatja a munkaügyi központot látókörébe kerülő nagyobb beruházások, új munkáltatók megjelenéséről és a térség foglalkoztatási potenciáljára várhatóan hatással lévő, jelentősebb projektekről.

II.2 Közös fellépések akciók, nyilvánosság

II.2.a Az FMK (kirendeltsége) vállalja:

1. Állásbörzék, pályaválasztási napok, speciális célcsoportok segítésére (roma, megváltozott munkaképességű emberek, stb.) irányuló programok és egyéb központi akciók előkészítésébe bevonja az önkormányzatot, úgy is mint képzésért részben felelős intézmény-fenntartót, úgy is, mint munkáltatót, s úgy is mint a polgárok jobb informálásáért tenni tudó szervezetet.

2. Az ellátásból kikerülők számára tájékoztatót szervez önkormányzattal egyeztetve.

3. Meghívásra részt vesz az önkormányzat által szervezett vállalkozói fórumokon.

4. Részt vesz a kerületi polgárok jobb munkaerőpiaci informálását segítő egyéb akciók kidolgozásában.

5. Részt vesz a térségi munkaerőpiaci folyamatok és szolgáltatások önkormányzati értékelésében, közös fejlesztési javaslatok kidolgozásában.

II.2.b Az Önkormányzat vállalja:

1. Az FMK (kirendeltsége) felkérésére részt vesz a kerületet érintő központi munkaerőpiaci akciók előkészítésében, szervezésében.

2. Részvételre hívja a FMK kirendeltsége vezetőjét az általa szervezett, illetve kezdeményezett, speciális célcsoportok (roma, megváltozott munkaképességű emberek, stb.) segítésére induló programok tervezésébe, szervezésébe.

3. Meghívja a FMK kirendeltsége vezetőjét az önkormányzat által szervezett vállalkozói, munkáltatói fórumokra, a kerületi polgárok, önkormányzati intézmények jobb munkaerőpiaci informálását segítő egyéb akciók kidolgozására.

4. Kezdeményezi a térségi munkaerőpiaci folyamatok és szolgáltatások közös értékelését, közös fejlesztési javaslatok kidolgozását.

5. Kezdeményezi közös térségi média (PR) programok, akciók szervezését.

6. Biztosítja az önkormányzati honlapon "e" szolgáltatások, közérthető munkaerőpiaci információk megjelenését, támogatja ennek szerkesztését.

7. Megvizsgálja munkaerőpiaci "Foglalkoztatási Információs Pont" telepítésének lehetőségét az önkormányzatnál, illetve intézményeinél (művelődési ház, orvosi rendelő, stb.)

8. Megvizsgálja közös szerkesztésű, közérthető infó' füzetek, szóró lapok kiadásának, támogatásának lehetőségét munkát keresőknek, munkáltatóknak.

III Garanciális elemek, intézmények

A fenti együttműködés megvalósítása, minőségének fejlesztése érdekében a felek az alábbi szervezeti fejlesztésre kötelezik el magukat.

III.1.a Az Önkormányzat vállalja:

1. Kerületi foglalkoztatási feladatok koncepcionális egyeztetése és megvalósításának elősegítése érdekében szakpolitikai tisztségviselői közül 1 főt kijelöl.

2. Megfelelő szakmai háttér (szakember) biztosítását a III.1.a) 1. pontban meghatározott személy munkájának eredményes lebonyolítása érdekében oly módon, hogy valamely foglalkoztatáshoz (vagy szociális ellátásokhoz) kapcsolódó szervezeti egységének vezetőjét vonja be, vagy külön foglalkoztatási referenst nevez ki ezen feladatra.

3. Kerületi szintű Egyeztető Fórumot hoz létre, mely foglalkoztatáspolitikai kérdésekkel foglakozik. Az Egyeztető Fórum működéséhez, rendszeres megbeszéléseihez helyiség biztosításával hozzájárul.

4. Az Egyeztető Fórum döntéshozatalhoz kapcsolódó kérdéseket tárgyaló üléseire az III.1.a) 1. pontban meghatározott (kijelölt) tisztségviselő, míg szakmai kérdéseket tárgyaló ülésére a III.1.a) 2. pontban meghatározott szakember részvételét biztosítja.

5. Az Egyeztető Fórum ülésein elhangzottak figyelembevételével a Képviselő-testület részére évente egy alkalommal előterjesztést (beszámolót, tájékoztatót) készít az FMK kirendeltség vezetőjének segítségével (az érintett foglalkoztatási és önkormányzati szakemberek bevonásával) a kerület foglalkoztatási helyzetéről, a várható változásokról, az elért eredményekről stb.

6. Jelen megállapodás végrehajtása során felmerült tapasztalatok alapján kezdeményezi a megállapodás évente történő felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.

III.1.b Az FMK (kirendeltség) vállalja:

1. Az önkormányzat által létrehozott Egyeztető Fórum tisztségviselői szintű ülésein a kirendeltségvezető képviseletét biztosítja.

2. Az Egyeztető Fórum szakmai kérdéseket tárgyaló üléseire - az Önkormányzathoz hasonlóan -megfelelő szakember részvételét biztosítja.

3. A III.1.b) 1. és III.1.b) 2. pontban meghatározott szakemberei aktív közreműködésével hozzájárul az Önkormányzat által szervezett Egyeztető Fórum eredményes munkájához.

4. A kirendeltségvezető, valamint az általa meghatározott egyéb szakemberek közreműködésével felkérésre segítséget nyújt a Képviselő-testületi előterjesztés (beszámoló, tájékoztató) anyagának összeállításához, valamint az anyagban foglaltakkal kapcsolatban a képviselő-testületi ülésen felmerülő kérdések megválaszolásához.

5. Jelen megállapodás végrehajtása során felmerült tapasztalatok alapján kezdeményezi a megállapodás évente történő felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.

IV Eljárás az aktív korú nem foglalkoztatott személyek ügyeiben

IV.1Rendszeres szociális segélyt (Szt. 37/A-37/H. §).igénylők esetében

IV.1.a Az FMK (kirendeltsége) vállalja:

1. A munkanélküli járadékuk (álláskeresési járadék/segély) folyósítási időtartamát kimerítő, és álláskeresést ösztönző juttatást nem igénylő, illetőleg abban már nem részesülő személyek számára, a járadék kimerítését igazoló határozat és egyéb iratok átadásával egyidejűleg - az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátott - írásos tájékoztatót ad át a rendszeres szociális segély igénylésének és folyósításának szabályairól.

2. Igazolást ad ki azon nem foglalkoztatott személyeknek, akik részére folyósított munkanélküli járadék (álláskeresési járadék/segély) keresőtevékenység miatt megszüntetésre került, és a keresőtevékenységet követően munkanélküli járadékra (álláskeresési járadékra/segélyre) nem szereztek ismételten jogosultságot.

3. Az FMK kirendeltséget felkereső nem foglalkoztatott személyek részére (rendszeres szociális segély igényléséhez) kérésükre - saját nyilvántartása alapján - igazolást ad ki a kirendeltséggel való együttműködés együttes időtartamáról (mely a kirendeltség által felajánlott és az igazolást kérő által elfogadott munka időtartamát is tartalmazza), feltéve, hogy az igazolás kiadása iránti kérelem és az együttműködés legutolsó időpontja között kettő év nem telt el.

4. A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyt munkanélküliként (álláskeresőként) nyilvántartásba veszi, (illetve nyilvántartásában már szereplő személyt továbbra is nyilvántartásában tartja) és elhelyezkedése érdekében a munkanélküliekkel (álláskeresőkkel) azonos szolgáltatásokban részesíti, feltéve, hogy az önkormányzat rendelete a beilleszkedést segítő programként az Szt. 37/D.§ (3) bekezdés d) pontja szerinti programtípust is megjeleníti.

5. A IV.1.a) 4 pontban foglaltak alapján nyilvántartásba vett rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy részére munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt és egyes foglalkoztatást elősegítő támogatásokat ajánl fel, valamint jogosultság esetén a munkanélküliek (álláskeresők) különböző ellátásait/támogatásait állapítja meg.

6. A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy részére megállapított támogatás-, ellátás esetén, illetőleg együtt nem működése esetén - a támogatást, ellátást megállapító határozat másolatának megküldésével, illetőleg együtt nem működés esetén annak okának feltüntetésével - valamint felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadása esetén ezen tényről haladéktalanul, legkésőbb azonban 8 napon belül értesítést küld az aktív korú nem foglalkoztatottak számára együttműködésre kijelölt szervnek.

7. A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak számára együttműködésre kijelölt szervvel (önkormányzat által fenntartott intézmény, vagy más szerv) rendszeres kapcsolatot tart.

8. A IV.1.a) 7 pontban meghatározott kapcsolattartás módjáról az FMK kirendeltségének vezetője, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak számára együttműködésre kijelölt szerv vezetőjével megállapodik.

IV.1.b Az Önkormányzat vállalja:

1.9. A rendszeres szociális segély igényléséhez szükséges formanyomtatvány mintáját az FMK kirendeltségének tájékoztatásul megküldi.

2.10. Írásos tájékoztatót készít - rendeletében foglaltak figyelembevételével - a rendszeres szociális segélyt igénylő nem foglalkoztatott személyek számára a támogatás igénylésének és folyósításának feltételeiről és azt sokszorosítva eljuttatja az illetékes FMK kirendeltség részére.

3.11. Rendeletében az aktív korú nem foglalkoztatottak számára együttműködési kötelezettségük teljesítéséhez önkormányzati intézményt vagy más szervet jelöl ki, melyről rendeletének megküldésével vagy más módon értesíti az FMK kirendeltséget.

4.12. Rendeletben szabályozza az aktív korú nem foglalkoztatottak számára előírható együttműködési programok típusait, melyek között az FMK illetékes kirendeltségével való együttműködést, mint programtípust is szerepelteti.

5.13. Az önkormányzati rendeletben foglalt különböző típusú együttműködési programokban való részvételről, illetőleg egyéb feltételekről írásos megállapodást köt - rendeletében meghatározott, az aktív korú nem foglalkoztatott személy számára együttműködésre kijelölt szerv útján - a nem foglalkoztatott személlyel.

6.14. A nem foglalkoztatott személyekkel kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján - az FMK kirendeltségével együttműködésre kötelezettekről - a megállapodás megkötésétől, vagy a támogatási jogosultság megállapításától számított 8 napon belül értesíti az FMK kirendeltséget.[1]

7.15. Az FMK kirendeltséggel együttműködésre kötelezett nem foglalkoztatott személyek vonatkozásában a rendszeres szociális segély folyósítását megszüntető, illetve szüneteltető határozat megküldésével tájékoztatja az FMK kirendeltségét, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül.

8.16. A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak számára együttműködésre kijelölt szerv (önkormányzat által fenntartott intézmény, vagy más szerv) és az FMK kirendeltsége rendszeres kapcsolatot tart.

9.17. A IV.1.a) 8. pontban meghatározott kapcsolattartás módjáról a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak számára együttműködésre kijelölt szerv vezetője az FMK kirendeltségének vezetőjével megállapodik.

IV.2Egyéb önkormányzati támogatást igénylők esetében:

IV.2.a Az FMK (kirendeltsége) vállalja:

Az Önkormányzat által kiadott igazolási nyomtatványon - az ügyfél kérésére - az önkormányzat részére tájékoztatást nyújt a jövedelemmel nem rendelkező személy FMK kirendeltséggel való együttműködésének tényéről, vagy a korábban kelt együttműködés időtartamáról, illetőleg annak végső dátumáról, egyidejűleg megvizsgálja az igazolást kérő személy - FMK kirendeltség általi - esetleges támogatásának, ellátásának lehetőségeit.
IV.2.b Az Önkormányzat vállalja:
Az FMK kirendeltség által vállalt - kérelemre történő - adatszolgáltatási kötelezettségéhez szükséges igazolási nyomtatványt elkészíti és az önkormányzati támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja.

[1] Az értesítés formái lehetnek különösen: külön értesítés, a megkötött együttműködési megállapodás, a támogatást megállapító /az együttműködési kötelezettség tényét tartalmazó/ határozat.

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények